This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Một số câu tiếng Anh giúp bạn luyện tập ‘uốn lưỡi’ khi nói tiếng Anh

Wayne went to Wales to watch walruses. – Wayne tới Wales để xem con hải mã. Trong bài học này, bạn sẽ có cơ hội được thực hành khả năng “uốn lưỡi” khi nói tiếng Anh. Nếu chăm chỉ luyện nói hàng ngày theo những câu ngắn gọn dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không

Phương pháp ôn tập ngữ pháp với dạng bài viết lại câu

Despite his both broken legs in the crash, he managed to get out of the car before it exploded. Là một trong những dạng bài luyện tập quen thuộc, viết lại câu không đổi nghĩa giúp người học ôn lại được ngữ pháp và tăng khả năng tư duy, kĩ năng luyện viết. 1. Although

Các mẫu bài tập chọn đáp án đúng (Phần 2)

We are a major international company with a grow number of ….. in North America. Các bạn cùng luyện tập bài test nhỏ dưới đây nhằm tăng cường vốn từ vựng và ngữ pháp câu. 1. The publishers suggested that the envelopes be sent to ….. by courier so that the film can be developed

Các mẫu bài tập chọn đáp án đúng (Phần 1)

Many employees seem more ….. now about how to use the new telephone system than they did before they attended the workshop. Chọn đáp án A, B, C hay D 1. Everyone should have periodic eye examinations to make sure any problems are quickly….. A. Produced B. Responded C. Discoverded D. Prepared 2. The firm

Bài tập Phát hiện lỗi sai thường thấy trong đề thi TOEIC

Even (A) we had been (B) behind schedule at (C)one point, the proposal was submitted on time.(D) Trong mỗi câu dưới đây có một lỗi sai, các bạn chọn câu trả lời theo A, B, C hoặc D: Three colleagues from China, who will be conducting research (A) in this country, needs(B) housing in the

Tổng hợp các bài tập: ‘much, many, a lot và a lot of’

David has ____ rice, but Tyler doesn’t have ____ . 2. We have ____ oranges. a lot of a lot lot much 3. We don’t have ____ bananas, and we don’t have ____ fruit juice. many / much a lot of / much much / many much / a lot 4. Do you have any

Mẫu bài tập mạo từ “A/An/The”

Would you like to hear ________ story about ________ English scientist? 2. We are looking for _______ place to spend ________ night. A. the/the B. a/the C. a/a D. the/a 3. Please turn off ________ lights when you leave ________ room. A. the/the B. a/a C. the/a D. a/the 4. We are looking for people

Một số mẫu bài tập về cụm động từ

10. Could you speak yp, please? I can’t ________ what you are sayng. 2. You have to________ your problem rather than avoid them. a. Fall out b. Find out c. Face up to d. Fill in 3. If I don’t________ this work, I’ll never finish it. a. Get on with b. Get over c. Get

Bài tập Reading thường thấy trong kỳ thi TOEIC

Once the improvemnet has been made, we are confident that your car’s seat belts will meet the highest standards for safety. 5 bài đọc nhỏ sau đây là dạng đề thường thấy trong phần thi Reading của đề thi TOEIC. Các bạn cùng làm để xem đúng bao nhiêu câu nhé! Unit I. On June

Chọn đúng thời điểm giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả nhất

Như vậy phải dành thời gian tập trung nhất trong ngày cho việc học, việc hành có thể làm vào thời gian rảnh rỗi hoặc những lúc thoải mái nhất. Bạn đang băn khoăn không biết sắp xếp thời gian học tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả? Bạn là một người bận rộn

Học Tiếng Anh – Cách Học Tiếng Anh Nhanh – BÍ Quyết Học Tiếng Anh