Một số câu danh ngôn hay trong tiếng anh (Phần 2)

Người duy nhất mà bạn cần phải tốt hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

The only person you need to be better than is person you were yesterday – Unknow

Người duy nhất mà bạn cần phải tốt hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Person (n) – /ˈpɝː.sən/ : người

Need (v) – /niːd/: cần thiết

Better (adj) – /ˈbet̬.ɚ/: tốt hơn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *