Một số câu danh ngôn hay trong tiếng anh (Phần 3)

Có hai điều khó nói nhất trong cuộc đời đó là xin chào lần đầu và tạm biệt lần cuối

The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last – Moria Roger
Có hai điều khó nói nhất trong cuộc đời đó là xin chào lần đầu và tạm biệt lần cuối
Hard (adj) – /hɑːrd/: khó khăn
Say (v) – /seɪ/: nói
First time (n) – /ˈfɝːst taɪm/: lần đầu
The last (n) – /lɑːst taɪm/: cuối, lần cuối

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *